Στοχοι

Ο βασικός στόχος του Re.Herb έγκειται στην αποτελεσματική επικοινωνία των ευεργετικών θεραπευτικών και καλλυντικών ιδιοτήτων των συγκεκριμένων φυτών, σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, με στόχο αφενός την ενημέρωση του πληθυσμού κάτω από ένα πιο ολοκληρωμένο και περιεκτικό τρόπο και, δεύτερον, στην ενίσχυση της ζήτησης (τόσο της εγχώριας όσο και της ξένης) για τέτοια φυτά ή φυτικά προϊόντα. Άλλωστε , ένας από τους βασικούς στόχους του προτεινόμενου έργου είναι η καταγραφή , τεκμηρίωση , προώθηση και διανομή των ελληνικών και ιταλικών φαρμακευτικών φυτών κι δέντρων.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη συστηματική καταγραφή και τεκμηρίωση των παραμέτρων που καθορίζουν τις μεθόδους παραγωγής και συγκομιδής καθώς και τη διανομή των προϊόντων αυτών. Μεταξύ των δευτερευόντων στόχων που αξίζει να αναφερθεί η ανάπτυξη μιας πολυπαραγοντικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προώθηση και τη διανομή τόσο των καλλιεργούμενων φυτών / βοτάνων και των προϊόντων που βασίζονται σε αυτά. Το σύστημα αυτό θα επιτρέψει την καταλογογράφηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και την καταγραφή των συνημμένων μεταδεδομένων (ιστορικών και πολιτιστικών αναφορών, μεθόδων παραγωγής και συγκομιδής, στρατηγικών τιμολόγησης και προώθησης), καθώς και τη διαχείριση μιας ηλεκτρονικής αγοράς που θα επιτρέψει στους αγρότες και τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή τομέα να προωθήσουν και πωλούν τα προϊόντα τους. Εκτός αυτού, η ενθάρυνση των πρωτοβουλιών για την καλλιέργεια των αρωματικών φυτών / δέντρων μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από χαμηλή παραγωγικότητα / χαμηλή εκμετάλλευση (όπως και οι τομείς παρέμβασης ), να προσέλκυσει νέους αγρότες σε νέες και καινοτόμες παραγωγικές δραστηριότητες και να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα της εθνικής οικονομίας . Επιπλέον, το έργο Re.herb αποσκοπεί στην αύξηση της δικτύωσης μεταξύ των αγροτών, δημιουργώντας μακροπρόθεσμα ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών και των επιχειρήσεων και την ενίσχυση των ερευνητικών δυνατοτήτων.